Gebruiksvoorwaarden

De volgende gebruiksvoorwaarden en bepalingen (‘Gebruiksvoorwaarden’) regelen het gebruik door u van Jack Issens website en alle daarop geplaatste informatie. De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle informatie en materialen, met inbegrip van foto’s en afbeeldingen, online communicatie en alle andere informatie die beschikbaar is op mijn website of wordt gemaakt (‘Informatie’). Lees deze bepalingen en voorwaarden zorgvuldig door voordat u mijn website gebruikt. Door het bezoeken en/of gebruiken van mijn website, accepteert u deze Gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord bent met deze Gebruiksvoorwaarden, dient u mijn website niet te bezoeken of te gebruiken.

1. Toegestaan gebruik

Alle rechten, met inbegrip van auteursrechten, van mijn website zijn eigendom van of in licentie gegeven aan mij of aan BrandinGenius, of worden anderszins door mij gebruikt zoals is toegestaan onder het toepasselijke recht. Ik verleen u het niet-exclusieve gebruik van de op mijn website gepubliceerde Informatie, uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële of onderwijsdoeleinden. Het gebruik van de Informatie op een andere website of computernetwerk is niet toegestaan. Alle handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van of anderszins verbonden aan mij danwel BrandinGenius. Met uitzondering van  voornoemd toegestaan gebruik is het uitdrukkelijk niet toegestaan om Informatie te kopiëren, op te slaan op andere media (met inbegrip van in een andere website), te ‘posten’, (opnieuw) te publiceren, (opnieuw)te verzenden, uit te zenden (‘broadcasting’), reproduceren, verspreiden, verkopen, licenseren, uit te lenen, over te dragen, openbaar te maken of in het openbaar weer te geven of gebruiken, in enige vorm te exploiteren voor commercieel gewin of de Informatie anderszins te gebruiken op een wijze die onverenigbaar is met deze gebruiksvoorwaarden.

2. Toepasselijke wetgeving

In relatie tot het gebruik van de mijn website, dient u zich te houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving met inbegrip van wet- en regelgeving met betrekking tot smaad, laster, intimidatie, schending van privacy, onrechtmatige daad, obsceniteit, onfatsoenlijkheid en inbreuk op auteursrecht of handelsmerk (‘Toepasselijk Recht’). De informatie op onze website omvat intellectuele eigendom dat wordt beschermd door het auteursrecht, handelsmerk en andere wetten inzake intellectuele eigendom van Nederland en/of andere landen (‘Intellectuele Eigendomsrechten’). Dergelijke Intellectuele Eigendomsrechten in het algemeen verbieden ongeoorloofde reproductie, distributie of tentoonstelling van alle tekst, foto- en grafische afbeeldingen, muziek en ander beschermd materiaal of Informatie. Schending van de toepasselijke Intellectuele Eigendomsrechten kan aanleiding geven tot civielrechtelijke en/of strafrechtelijke veroordelingen.

3. Verbodsbepaling “malware” of andere schadelijke software

Het is uitdrukkelijk verboden om op enigerlei wijze via of op mijn website software of andere materialen die zogenaamde “malware” of andere schadelijke software/programmeercode (‘Malware’)bevat te plaatsen of mijn website hiertoe te gebruiken. Ik heb geen verplichting tot het detecteren van de aanwezigheid van Malware. Downloaden en/of gebruik van software en/of andere materialen of enig ander gebruik van de Informatie over of van mijn website is geheel voor eigen risico. Ik adviseer om afdoende voorzorgsmaatregelen te nemen om mogelijke schade aan uw systeem en/of bestanden te voorkomen, bijvoorbeeld door antivirusprogramma’ste gebruiken en regelmatig back-ups van uw bestanden en computer te maken.

4. Inhoud van de informatie

U bent verantwoordelijk voor de inhoud van alle Informatie die u op mijn website plaatst. Ondanks dat ik alle informatie die is geplaatst of beschikbaar is op mijn website probeer te monitoren en controleren, ben ik niet verplicht om dit te doen. Ik behoud mij het recht voor om, naar eigen goeddunken, onaanvaardbare, ongewenste, of Informatie die in strijd is met deze voorwaarden te verwijderen of verzoeken om verwijdering te weigeren.

5. Niet-aansprakelijkheidsverklaring

Mijn website en daarop geplaatste Informatie wordt aangeboden zonder enige garantie. Ik garandeer niet dat alle informatie compleet of accuraat is, noch dat mijn website ononderbroken beschikbaar is, vrij van fouten of vrij van Malware of andere schadelijke software.

6. Vrijwaring aansprakelijkheid

Onder geen enkele omstandigheid, met inbegrip van nalatigheid, kan ik aansprakelijk worden gehouden voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, punitieve of gevolgschade die uit het gebruik van mijn website of de daarop geplaatste Informatie kan voortvloeien, inclusief het gebruik van of vertrouwen op Informatie die beschikbaar is op mijn website, onderbrekingen, fouten, defecten, omissies, verwijderde bestanden, niet-levering van informatie, openbaarmaking van communicatie of andere uitblijvende prestaties.

Door gebruik van of bezoek aan mijn website of daarop geplaatste Informatie vrijwaart u mij van alle claims en/of aansprakelijkheid die voortvloeit uit of in verband met uw gebruik van mijn website en daarop geplaatste informatie.

7. Wijzigingen

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen eenzijdig door mij worden gewijzigd. Wijzigingen zijn bindend zodra deze op mijn website zijn geplaatst.

8. Links naar andere websites

Koppelingen/links op mijn website kunnen leiden naar andere, externe websites die niet door mij worden beheerd of gecontroleerd. Ik ben niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar ik link of anderszins verwijs. Verwijzingen en koppelingen naar andere websites kunnen niet worden opgevat als goedkeuring of aanbeveling van de inhoud van die website, noch ten aanzien van de betreffende aanbieder of organisatie. Ik aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van externe websites waarnaar ik verwijs of link. Tevens kan ik niet garanderen dat de links/koppelingen zullen blijven werken en de betreffende externe websites/webpagina’s bereikbaar of beschikbaar zullen zijn.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen.